PALLIATI Mimi

PALLIATI Mimi
PALLIATI Mimi
in Glossar. ςτιχολόγοι, sunt riciniati planipedes Mimi Festo: uti Iovem palliatum unô locô dixit Arnobius, quem l. 6. riciniatum appellavit. Ricinium enim erat pro toga vel pallio mulierum, sub quo tunicam, et cycladem gestabant, et pal. lium quidem dicelbatur, quod esset quadratum, pti pallia erant. Sic Nonius ricinium, primo palliolum breve femineum; dein simplex pallium, quod gestabant muliteres in luctu, exponit. Vide infra passim, inprimis in Rica et Ricinium.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Look at other dictionaries:

  • RECINUS et RECINIUM, item RICINIUM — dicitur servio, quod pallim muliebre vocat Lamprid. in Alexandro; c. 41. Festo Recinium (ita enim meliores libri habent) est omne vestimentum quadratum vel toga, quâ mulieresutebantur, praetexta clavô purpureô. Nempe pro toga vel pallio… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • RICINIATI planipedes — Mimi Festo; qui Palliati dicuntur in Gloss. paliati ςτιχολόγοι. Sic Iovem palliatum unô locô dixit Arnobius, quem aliô riciniatum appellavit. Nempe Riciniux vel Ricinum. toga erat seu pallium muliebre, sub quo tunicam seu cycladem gestabant, et… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”